Revision history of "Automatic plaque transcription"

From The Artificial Intelligence Cookbook - having some fun with A.I.

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 50) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

 • (cur) (prev) 17:51, 16 September 2010 IanOzsvald (Talk | contribs) (16,210 bytes) (minor updates)
 • (cur) (prev) 17:37, 16 September 2010 IanOzsvald (Talk | contribs) (15,598 bytes) (Undo revision 109 by 91.214.45.63 (Talk))
 • (cur) (prev) 17:31, 16 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (12,516 bytes) (comment5, http://tubimantmen.chez.com/site-151.html âå÷åðà çíàêîìñòâ â êèðîâå, 8-((, http://downnolesand.chez.com/znakomstva-negrami/site-18.html çíàêîìòâà ñìñ, 298752, http://ildothanpa.chez.com/si)
 • (cur) (prev) 16:43, 16 September 2010 WikiSysop (Talk | contribs) m (15,598 bytes) (Reverted edits by 91.214.45.63 (Talk) to last revision by WikiSysop)
 • (cur) (prev) 16:12, 16 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (7,143 bytes) (comment5, http://teidebzasal.chez.com/page-277.html çíàêîìñòâà äåâóøêè íîðìàëüíûå, qroh, http://sayracila.chez.com/znakomstvo-agryz/znakomstvo-s-parnyami-enze.html çíàêîìñòâî ñ ïàðíÿìè åíçå, lczc, h)
 • (cur) (prev) 14:52, 16 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (12,076 bytes) (comment1, http://proposetgep.chez.com/doc_43.html ñàéòû çíàêîìñòâ â êðàñíîäàð, 694, http://guarlemefilt.chez.com/page_321.html çíàêîìñòâî ñåâåðîäîíåöê, 44626, http://uwlorealchau.chez.com/page-107.h)
 • (cur) (prev) 13:24, 16 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (10,342 bytes) (comment5, http://octhriftorhind.chez.com/page_356.html çíàêîìñòâà â âîðîíåæå äëÿ áðàêà, 8(((,)
 • (cur) (prev) 13:23, 16 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (10,300 bytes) (comment6, http://sorreenanos.chez.com/kirzhach-znakomstva/site-56.html ñàéò çíàêîìñòâ ñ àðìÿíêà, dmiday,)
 • (cur) (prev) 12:04, 16 September 2010 WikiSysop (Talk | contribs) m (15,598 bytes) (Reverted edits by 91.214.45.63 (Talk) to last revision by WikiSysop)
 • (cur) (prev) 08:01, 16 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (3,727 bytes) (comment6, http://paddwingeni.chez.com/page-115.html çíàêîìñòâà è ñåêñ ìîñêâà ìî, 546757, http://tertipsmaha.chez.com/page_61.html çíàêîìñòâà ãî)
 • (cur) (prev) 08:01, 16 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (2,589 bytes) (comment2, http://compbertaco.chez.com/znakomstva-vslepuu-ermi.html çíàêîìñòâà âñëåïóþ åðìè, 783, http://compbertaco.chez.com/site-156.html çíàêîìñòâà âîë÷àòà, 282, http://retarlati.chez.com/page_221)
 • (cur) (prev) 06:43, 16 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (2,380 bytes) (comment5, http://intopteamsdi.chez.com/znakomstva-usole/page_99.html àçîâ çíàêîìñòâà, :-((, http://backmerpaco.chez.com/mzhm-znakomstva/doc_375.html çíàêîìñòâà ñ òðàíñîì âëàäèâîñòîê, %)), http://sio)
 • (cur) (prev) 05:25, 16 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (2,607 bytes) (comment1, http://semgemale.chez.com/page-38.html çíàêîìñòâî ïàðà äåâóøêà äëÿ ñåêñà, %-), http://amunlislay.chez.com/page-346.html ðåãèñòðàöèÿ çíàêîìñòâ äîêó÷àåâñê, %(, http://azearzohum.che)
 • (cur) (prev) 04:07, 16 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (2,596 bytes) (comment5, http://wintaicreasving.chez.com/site-486.html ñåêñ çíàêîìñòâà ã õàáàðîâñê, :[[[, http://inseotragperc.chez.com/poznakomitsya-lesbiyankoy/doc_58.html èíòèìíûå çíàêîìñòâà óêðàèíû, 842, http:)
 • (cur) (prev) 02:48, 16 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (2,678 bytes) (comment3, http://walkgehovib.chez.com/znakomstva-novorossiyska/page-293.html çíàêîìñòâà ÿ òåáÿ íèêîìó íåîòäàì, :-D, http://arpacriga.chez.com/znakomstva-gavani/sayt-znakomstv-sistemy-mamba.html ñàéò)
 • (cur) (prev) 01:18, 16 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (5,950 bytes) (comment3, http://ilgeihardzan.chez.com/site-199.html çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â êàëóãå, 057,)
 • (cur) (prev) 01:18, 16 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (3,006 bytes) (comment2, http://snazkickhebve.chez.com/site-33.html çíàêîìñòâà â ìèðå, %-[,)
 • (cur) (prev) 01:18, 16 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (1,534 bytes) (comment1, http://letbriventcin.chez.com/page_42.html çíàêîìñòâà íîâûé îñêîë, jilli,)
 • (cur) (prev) 01:18, 16 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (798 bytes) (comment2, http://gravespiwas.chez.com/porna-znakomstva/intim-znakomstva-kieva.html èíòèì çíàêîìñòâà êèåâà, rai,)
 • (cur) (prev) 01:18, 16 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (430 bytes) (comment3, http://azearzohum.chez.com/paren-znakomitsya/page-285.html çíàêîìñòâà èîàííà, 8D,)
 • (cur) (prev) 01:17, 16 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (246 bytes) (comment6, http://siarupsubble.chez.com/page-131.html çíàêîìñòâà ìîëîäåæè, hmip,)
 • (cur) (prev) 01:17, 16 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (154 bytes) (comment5, http://unensiospan.chez.com/page_268.html äàëüíåðå÷åíñê ïðèìîðñêèé êðàé çíàêîìñòâà, 961,)
 • (cur) (prev) 01:17, 16 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (108 bytes) (comment3, http://guarlemefilt.chez.com/page_337.html èíäèâèäóàëêè ãîðîä ëèïåöê, %((,)
 • (cur) (prev) 20:15, 15 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (2,347 bytes) (comment1, http://sercirocom.chez.com/index.html çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè â áåëãîðîäå, %(, http://outinenav.chez.com/page-171.html çíàêîìñòâà â ãîðîäå êîâðîâå, 3066, http://obhygkapo.chez.com/doc_4)
 • (cur) (prev) 18:53, 15 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (8,879 bytes) (comment1, http://moconwesat.chez.com/page-192.html çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñóðàæ, 8O, http://imcomsamar.chez.com/page-349.html çíàêîìñòâà ãîðîäà êèðæà÷à, 00832, http://sautawarco.chez.com/page_13.html)
 • (cur) (prev) 16:16, 15 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (7,850 bytes) (comment1, http://moconwesat.chez.com/page_162.html çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñïàññê ðÿçàíñêèé, =-(, http://subspirebe.chez.com/site-239.html çíàêîìñòâà õõõ ñàð, 8)), http://diaworkdobly.chez.com/page_268)
 • (cur) (prev) 14:54, 15 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (12,468 bytes) (comment1, http://perramicys.chez.com/page-154.html çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé â êàçàíè, :-[, http://moconwesat.chez.com/site-287.html çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ôîðóì êàëèíèíãðàä, 8-P, http://loyditl)
 • (cur) (prev) 13:25, 15 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (10,307 bytes) (comment3, http://retarlati.chez.com ñåêñ â ÷óãóåâêå, %]]],)
 • (cur) (prev) 13:24, 15 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (10,277 bytes) (comment6, http://tavytisom.chez.com/noginsk-intim/site-268.html êàíñê çíàêîìñòâî, =))),)
 • (cur) (prev) 11:13, 15 September 2010 WikiSysop (Talk | contribs) m (15,598 bytes) (Reverted edits by 91.214.45.63 (Talk) to last revision by WikiSysop)
 • (cur) (prev) 08:03, 15 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (2,748 bytes) (comment2, http://benstingsymlo.chez.com/site-144.html çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà íîâîóðàëüñê, phaf, http://ressozore.chez.com/page-101.html äàâàëêè áàëüçàêîâñêîãî âîçðàñòà çíàêîìñòâà, 8P)
 • (cur) (prev) 06:45, 15 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (2,191 bytes) (comment4, http://taglisika.chez.com/page-264.html õî÷ó ïîçíàêîìèòñÿ ëåñáè, 9106, http://reigidthebast.chez.com/transseksual-poznakomitsya/znakomstva-dlya-vzrozlyh-v-stavropole.html çíàêîìñòâà äëÿ âçð)
 • (cur) (prev) 05:26, 15 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (2,096 bytes) (comment1, http://zildestsofor.chez.com/znakomstva-krasnokamsk/mesta-intimnyh-vstrech-izrail.html ìåñòà èíòèìíûõ âñòðå÷ èçðàèëü, 092, http://taglisika.chez.com/site-267.html æåðäåâêà è çíàêîìñòâî, 83)
 • (cur) (prev) 04:07, 15 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (2,616 bytes) (comment3, http://pearlcyletzchic.chez.com/page_227.html êðåìåí÷óã ñåêñ çíêîìñòâà, %-))), http://esambaczie.chez.com/poznakomlus-s-parnem-iz-kemerovo.html ïîçíàêîìëþñü ñ ïàðíåì èç êåìåðîâî, buou, ht)
 • (cur) (prev) 02:47, 15 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (2,409 bytes) (comment6, http://asnabesa.chez.com/page_2.html ñàéò çíàêîìñòâ ñ ñîñòîÿòåëüíûìè ëþäüìè, 248, http://portentbaffme.chez.com/znakomstva-zaporozhskoy/doc_242.html çíàêîìñòâà ïèîíåðñêàÿ, fbwta, http:)
 • (cur) (prev) 01:17, 15 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (5,952 bytes) (comment3, http://conwigosro.chez.com/site-348.html çíàêîìñòâà ìîëîäåæè ìèðà, 15130,)
 • (cur) (prev) 01:17, 15 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (3,008 bytes) (comment5, http://spyrwirvoitan.chez.com/page_91.html çíàêîìñòâà ïî øàõòû, ziata,)
 • (cur) (prev) 01:17, 15 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (1,536 bytes) (comment3, http://threaducinra.chez.com/site-370.html çíàêîìñòâà êàçàõñòàí ãîðîä ñàòïàåâ, unku,)
 • (cur) (prev) 01:17, 15 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (800 bytes) (comment4, http://eshesubswork.chez.com/site-254.html çíàêîìñòâà ñî ñòþàðäåññàìè, :[[[,)
 • (cur) (prev) 01:17, 15 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (432 bytes) (comment1, http://justfyltice.chez.com/page-181.html òèõâèí çíàêîìñòâà, :D,)
 • (cur) (prev) 01:17, 15 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (248 bytes) (comment2, http://inintendong.chez.com/page_204.html ñàéò çíàêîìñòâ êëóáíè÷êà, :DDD,)
 • (cur) (prev) 01:16, 15 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (156 bytes) (comment6, http://cessligrenuc.chez.com/page-238.html çàêðûòûå ñàéòû çíàêîìñòâ ñàðàòîâå, =-]]],)
 • (cur) (prev) 01:16, 15 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (110 bytes) (comment4, http://rijamfmankirs.chez.com/doc_280.html çíàêîìñòâà ñ ïîëíûìè äèàíà, btlg,)
 • (cur) (prev) 19:54, 14 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (2,160 bytes) (comment5, http://azernodi.chez.com/znakomstvo-lafplanet/page_264.html ñàìàðñêèå çíàêîìñòâà ñ, :-((, http://guererowhyst.chez.com/page_14.html çíàêîìñòâà äåâóøêè ãðóäü, %P, http://quiplanunar.chez.co)
 • (cur) (prev) 18:35, 14 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (2,271 bytes) (comment2, http://placmonanlo.chez.com/doc_274.html çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñàú, 581, http://taglisika.chez.com/doc_222.html çíàêîìñòâà àðàáñêèé ìèð, 95308, http://sorreenanos.chez.com/znakomstva-simferopo)
 • (cur) (prev) 17:18, 14 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (2,521 bytes) (comment6, http://writenumun.chez.com/znakomstva-tiraspolya/site-32.html çíàêîìñòâà â ýñòîíèè, 919, http://woodreamortca.chez.com/znakomstva-na-odnu-noch-krasnoyarsk.html çíàêîìñòâà íà îäíó íî÷ü êðàñí)
 • (cur) (prev) 15:55, 14 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (2,385 bytes) (comment6, http://placcontuabaff.chez.com/znakomitsya-perevod/znakomstva-dlya-muzhchin-i-zhenschin.html çíàêîìñòâà äëÿ ìóæ÷èí è æåíùèí, 39571, http://wintaicreasving.chez.com/site-134.html ïîçíàêîìòñÿ)
 • (cur) (prev) 14:38, 14 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (2,466 bytes) (comment2, http://uwlorealchau.chez.com/znakomstva-dlya-seksa-izberbash.html çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà èçáåðáàø, 10766, http://roobanbicomp.chez.com/site-181.html ïîçíàêîìëÿñü ñ òåëàâñêèìè ïàðíÿìè,)
 • (cur) (prev) 13:08, 14 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (6,716 bytes) (comment1, http://planinride.chez.com/site-145.html çíêîìñòâà â íîðèëüñêå äëÿ ñåêñà, ztn,)
 • (cur) (prev) 13:08, 14 September 2010 91.214.45.63 (Talk) (3,388 bytes) (comment2, http://roobanbicomp.chez.com/doc_53.html çíàêîìñòâà â ðîñòîåíàäîíó, :DD,)
(Latest | Earliest) View (newer 50) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools